Khách Sạn Quỳnh Hoa

  • Tên dự án: Khách sạn Quỳnh Hoa
  • Địa điểm: Phường phước mỹ, Quận Sơn Trà, Tp Đà Nẵng
  • Chủ Đầu tư: Công ty TNHH Du lịch dịch vụ Thái Nguyễn Quỳnh Hoa
  • Qui mô: 7 tầng nổi, 1 tầng bán hàm, với 1250 m2 sàn
  • Đánh giá/xếp loại: công trình dân dụng cấp 2
  • Thời gian bắt đầu thực hiện thiết kế: 2017
  • Chủ trì thiết kế kết cấu: Ks Nguyễn Văn Tú
  • Pháp nhân: công ty kiến trúc Winhouse