Khách Sạn White

  • Tên dự án: Khách sạn White
  • Địa điểm: Tp Đồng Hới tỉnh Quảng Bình
  • Chủ Đầu tư: Công ty TNHH thương mại dịch vụ Thiện Anh
  • Qui mô: 10 tầng nổi, với 1400 m2 sàn
  • Đánh giá/xếp loại: công trình dân dụng cấp 2
  • Thời gian bắt đầu thực hiện thiết kế: 2017
  • Chủ trì thiết kế kết cấu: Ks Nguyễn Văn Tú
  • Pháp nhân: công ty kiến trúc Winhouse