“Thiết kế xây dựng gồm thiết kế sơ bộ trong Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, thiết kế cơ sở trong Báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế kĩ thuật, thiết kế bản vẽ thi công trong giai đoạn thực hiện dự án và các bước thiết kế khác (nếu có) theo thông lệ quốc tế.”

Thiết kế sơ bộ là thiết kế được lập trong Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng, thể hiện những ý tưởng ban đầu về thiết kế xây dựng công trình, lựa chọn sơ bộ về dây chuyền công nghệ, thiết bị làm cơ sở xác định chủ trương đầu tư xây dựng công trình.”

Thiết kế cơ sở là thiết kế được lập trong Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng trên cơ sở phương án thiết kế được lựa chọn, thể hiện được các thông số kĩ thuật chủ yếu phù hợp với tiêu chuẩn, qui chuẩn kĩ thuật được áp dụng, là căn cứ để triển khai các bước thiết kế tiếp theo.”

Thiết kế kĩ thuật là thiết kế cụ thể hóa thiết kế cơ sở sau khi dự án đầu tư xây dựng công trình được phê duyệt nhằm thể hiện đầy đủ các giải pháp, thông số kĩ thuật và vật liệu sử dụng phù hợp với tiêu chuẩn, qui chuẩn kĩ thuật được áp dụng, là cơ sở để triển khai thiết kế bản vẽ thi công.”

Thiết kế bản vẽ thi công là thiết kế thể hiện đầy đủ các thông số kĩ thuật, vật liệu sử dụng và chi tiết cấu tạo phù hợp với tiêu chuẩn, qui chuẩn kĩ thuật được áp dụng, bảo đảm đủ điều kiện để triển khai thi công xây dựng công trình.” (Theo Luật xây dựng năm 2014)

Contact Me on Zalo
0961046699